REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI


HUMANITARNA POMOĆ


                Novi Zakon o humanitarnoj pomoći stupio je na snagu 1. studenoga 2015.godine ("Narodne novine", broj 102/15).

            Donijeti su i novi provedbeni propisi:

  1. Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija ("Narodne novine", broj 120/15),
  2. Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći ("Narodne novine", broj 120/15),
  3. Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći ("Narodne novine, broj 120/15),
  4. Pravilnik o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije ("Narodne novine", broj 120/15),
  5. Pravilnik o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći ("Narodne novine" broj 120/15),
  6. Pravilnik o Državnoj nagradi za humanitarni rad ("Narodne novine", broj 120/15).

 Novi Obrasci koji su sastavni dio Pravilnika o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći ("Narodne novine", broj 120/15):
Obrasci u .doc formatu (word)
Obrazac 1 - Zahtjev za izdavanje rješenja za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći
Obrazac 2 - Trogodišnji program rada
Obrazac 3 - Izvješće o provedbi trogodišnjeg programa rada
Obrazac 4 - Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći
Obrazac 5 - Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije
Obrazac 6 - Plan provođenja humanitarne akcije
Obrazac 7 - Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći
Obrazac 8 - Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji

Humanitarna pomoć u smislu Zakona su prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu zaštite i spašavanja žrtava katastrofa i velikih nesreća te žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem, kao i prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu podmirivanja potreba socijalno osjetljivih skupina.
Humanitarna pomoć može se prikupljati i pružati u obliku stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći te organiziranjem humanitarnih akcija.

STALNO PRIKUPLJANJE I PRUŽANJE HUMANITARNE POMOĆI

Stalni prikupljatelji su neprofitne pravne osobe koje prikupljaju i pružaju humanitarnu pomoć na temelju javne ovlasti propisane posebnim zakonom (npr. Hrvatski Crveni križ), neprofitne pravne osobe kojima je prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći registrirana djelatnost (npr. Hrvatski Caritas), uz uvjete propisane Zakonom o humanitarnoj pomoći, te zaklade i fundacije čija je zakladna svrha sukladna dopuštenim svrhama prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći navedenim u članku 2. stavku 1. Zakona o humanitarnoj pomoći.

Neprofitne pravne osobe kojima je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći na temelju Zakona o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“, broj 128/10) dužne uskladiti svoje poslovanje s odredbama Zakona o humanitarnoj pomoći u roku šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu (1. studenoga 2015. godine).
Ukoliko navedeno ne učine u propisanom roku, gube stečeni status, odnosno ukida im se rješenje izdano temeljem Zakona o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“, broj 128/10).
Svi stalni prikupljatelji kojima je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći na temelju Zakona o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“, broj 128/10), u prijelaznom razdoblju od šest mjeseci, mogu nastaviti prikupljati i pružati humanitarnu pomoć , osim u slučajevima kada prikupljanje humanitarne pomoći ima obilježja humanitarne akcije. U tom slučaju dužni su postupati sukladno odredbama novoga Zakona o humanitarnoj pomoći, odnosno za organiziranje te akcije pribaviti rješenje kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije.

Ako stalni prikupljatelj organizira humanitarnu akciju, primjerice humanitarni koncert koji je i naveo kao aktivnost u svom Trogodišnjem Programu rada pravne osobe koja podnosi Zahtjev za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, mora spomenutu aktivnost prijaviti kao humanitarnu akciju te o istoj, po njenom završetku, uredu državne uprave u županiji podnijeti Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji (Obrazac broj 8. Pravilnika o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći).
Stalni prikupljatelj, koji organizira humanitarnu akciju, izvršnošću rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije stječe pravo korištenja logotipa humanitarne akcije te uz njega može koristiti i logotip za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, koji služi za prepoznavanje stalnog prikupljatelja humanitarne pomoći.
Stalni prikupljatelji prilikom podnošenja Zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije podnose uredu državne uprave sljedeću dokumentaciju: Plan provođenja humanitarne akcije (Obrazac broj 6. Pravilnika o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći), Plan korištenja humanitarne pomoći (Obrazac broj 7. Pravilnika o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći) te dokaz o otvorenom računu za humanitarnu akciju.

ORGANIZIRANJE HUMANITARNIH AKCIJA

Humanitarna akcija u smislu Zakona je vremenski ograničeno, organizirano prikupljanje humanitarne pomoći za određenog korisnika, odnosno korisnike ili za definiranu svrhu.
Humanitarnu akciju, nakon izvršnosti rješenja kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije, mogu provesti: stalni prikupljatelji humanitarne pomoći i neprofitne pravne osobe koje nemaju rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, profitne pravne osobe i fizičke osobe.

Fizička osoba ne može biti organizator humanitarne akcije radi prikupljanja pomoći za svoje osobne potrebe. Naime, prikupljanje pomoći za osobne potrebe fizičke osobe ne smatra se humanitarnom akcijom prema Zakonu o humanitarnoj pomoći. Međutim, fizička osoba može biti organizator humanitarne akcije radi prikupljanja pomoći za člana svoje obitelji.

Prikupljanje pomoći za potrebe pravne osobe ne smatra se humanitarnom akcijom prema Zakonu o humanitarnoj pomoći. Naime, fizička i pravna osoba ne mogu organizirati humanitarnu akciju radi podmirenja vlastitih troškova redovnog poslovanja (materijalni troškovi, troškovi vodoopskrbe i odvodnje, troškovi energenata i dr. komunalnih usluga i sl.) niti troškova redovnog poslovanja bilo koje druge pravne osobe. Ovakvo prikupljanje pomoći, odnosno sredstava smatra se donacijom i nije humanitarna akcija u smislu Zakona o humanitarnoj pomoći. Ujedno, humanitarnom akcijom u smislu Zakona o humanitarnoj pomoći ne smatraju se dobrotvorne priredbe i slične aktivnosti koje zaklada, odnosno fundacija organizira radi stjecanja imovine u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje djelovanje zaklada, odnosno fundacija.

Kada se humanitarna akcija organizira za pojedinca, onda je organizator humanitarne akcije dužan pribaviti, te uz Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije (Obrazac broj 5. Pravilnika o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći) priložiti suglasnost osobe za koju se organizira humanitarna akcija. Važno je da u spomenutoj suglasnosti stoji odrednica da je korisnik suglasan s tim da se njegovi podaci mogu koristiti za potrebe humanitarne akcije. U tom slučaju nije potrebna dodatna izjava korisnika, odnosno osobe za koju se organizira humanitarna akcija.

Zakon o humanitarnoj pomoći nije ograničio broj humanitarnih akcija koje se mogu organizirati u jednog godini, ali je Zakonom određeno da humanitarna akcija ne može trajati duže od devedeset (90) dana.

U iznimnim situacijama korisniku humanitarne akcije se tijekom njenog trajanja može dodijeliti humanitarna pomoć, odnosno mogu se izvršiti isplate ne temelju pisane izjave korisnika, odnosno njegovog zakonskog zastupnika sukladno specifikaciji materijalnih potreba korisnika vezanih uz svrhu humanitarne akcije. Iznimno, ako korisnik nije u mogućnosti dati izjavu, a nema zakonskog zastupnika, isplate korisniku vršile bi se na temelju pisane izjave člana obitelji korisnika.

Organizator humanitarne akcije prilikom podnošenja Izvješća o provedenoj humanitarnoj akciji (Obrazac broj 8. Pravilnika o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći) mora priložiti dokaz o zatvaranju računa za humanitarnu akciju. Dokaz o zatvaranju računa se dostavlja uz konačno izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji, osim ako postoje preostala neutrošena sredstva.

INSPEKCIJKSI NADZOR

Inspekcijski nadzor nad humanitarnim akcijama provodit će inspektori ministarstva nadležnog za zdravlje i ministarstva nadležnog za socijalnu skrb.

LOGOTIP

Logotip za prikupljanje humanitarne pomoći dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih: http//www.mspm.hr/logotipi humanitarnih akcija

UPRAVNE PRISTOJBE

Plaćanje upravnih pristojbi regulirano je Zakonom o upravnim pristojbama. U članku 6. Zakona navedeno je tko je sve oslobođen od plaćanja pristojbi. Tako se, između ostalog, navodi da su od plaćanja pristojbi oslobođene i humanitarne organizacije u obavljanju svoje djelatnosti.
Međutim, iste obveze nisu oslobođene fizičke osobe kao organizatori humanitarnih akcija. Stoga će organizatori humanitarnih akcija, osim stalnih prikupljatelja, prilikom podnošenja Izvješća o provedenoj humanitarnoj akciji (Obrazac broj 8. Pravilnika o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći) trošak upravnih pristojbi uvrstiti u trošak provedene humanitarne akcije (d. Ostali troškovi).

Zakon o humanitarnoj pomoći ne propisuje da korisnik humanitarne pomoći mora imati prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj. Okolnost da je humanitarna pomoć pružena korisnicima u inozemstvu bit će jasno naznačena u Izvješću o provedenoj humanitarnoj akciji (Obrazac broj 7. Pravilnika o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći),odnosno godišnjem izvješću o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći (Obrazac broj 4. Pravilnika o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći).

Izvješća o humanitarnim akcijama prosinac 2019.

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec

Izvješća o humanitarnim akcijama studeni 2019.

Atletski klub Varaždin

Izvješća o humanitarnim akcijama listopad 2019.

New Century Lions Club Varaždin Millennium

New Century Lions Club Varaždin Millennium

Izvješća o humanitarnim akcijama kolovoz 2019.

Zipka Udruga udomitelja za djecu i mlade

Izvješća o humanitarnim akcijama lipanj 2019.

Udruga mladih UMAMI, Vinica

Izvješća o humanitarnim akcijama svibanj 2019.

Rotary klub Varaždin, Varaždin

Društvo"Naša djeca Varaždin, Varaždin

Moto Klub Sjeverozapad

Društvo Naša djeca, Varaždin, Varaždin

Izvješća o humanitarnim akcijama svibanj 2019.

"New Century" Lions Club Varaždin

"New Century" Lions Club Varaždin

"Crveni križ" Ivanec

Izvješća o humanitarnim akcijama ožujak 2019.

Rotary club Trakošćan

Izvješća o humanitarnim akcijama veljača 2019.

Dario Carev

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec

Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin

Ludbreško sunce, udruga za osobe s invaliditetom

New Century Lions Club Varaždin Millennium

Rotary club Varaždin 1181 - 1

Rotary club Varaždin 1181 - 2

Mateja Medlobi

Franjevački svjetovni red Varaždin

Izvješća o humanitarnim akcijama prosinac 2018.

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin

Rotary Club Varaždin 1181

Izvješća o humanitarnim akcijama lipanj-srpanj 2018.

Društvo Naša djeca Varaždin

Moto klub Sjeverozapad

Rotary Club Varaždin 1181 (1)

Rotary Club Varaždin 1181 (2)

Udruga mladih Varaždinski underground klub

Izvješća o humanitarnim akcijama travanj 2018.

New Century Lions Club Varaždin Milennium

Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije

Izvješća o humanitarnim akcijama siječanj-ožujak 2018.

Dario Carev

Društvo Naša Djeca Varaždin

New Century Lions Club Varaždin Milennium

Rotary Club Trakošćan

Rotary Club Varaždin 1181

Rotary Club Varaždin JUG, Vaaždin

Rotary Club Varaždin

Udruga Sunce Novi Marof

Godišnja izvješća o humanitarnim akcijama u 2017. godini

Bedem ljubavi

Caritas Biskupije Varaždin

Franjevački svjetovni red

HCK Ivanec

HCK Ludbreg

HCK Novi Marof

HCK Varaždin

HCK Varaždinske županije

Ludbreško sunce

Rotary club Varaždin 1181

Izvješća o humanitarnim akcijama - rujan 2017.

Dječji vrtić Ivančice

New Century Lions Club Varaždin Millennium-1

New Century Lions Club Varaždin Millennium-2

Izvješća o humanitarnim akcijama - kolovoz 2017.

Lions Club Novi Marof

Moto klub Sjeverozapad

New Century Lions Club Varaždin Millennium

Rotary club Trakošćan

Snježana Kovačić

Tajana Kišićek

Udruga glazbenika Veseljak Punikve

Zajednica sportskih udruga Varaždinske Toplice

Izvješća o humanitarnim akcijama - ožujak 2017.

New Century Lions Club Varaždin Millennium

Rotary club Trakošćan-1

Rotary club Trakošćan-2

Rotary club Varaždin 1181

Izvješća o humanitarnim akcijama - veljača 2017.

Crveni Križ Varaždin

Ivan Telebar

Ludbreško Sunce

"Mali atletski klub" Varaždin

Rotaract klub Varaždin

Rotary club Varaždin 1181

Rotary club Varaždin JUG-1

Rotary club Varaždin JUG-2

Sunce Novi Marof

Godišnja izvješća o humanitarnim akcijama u 2016. godini.

Bedem ljubavi Varaždin

Caritas biskupije Varaždin

Crveni križ Ivanec

Crveni križ Ludbreg

Crveni križ Novi Marof

Crveni križ Varaždin

Crveni križ Varaždinske županije

Franjevački svjetovni red Sv. Ivana Krstitelja Varaždin

Ludbreško sunce

New Century Lions Club Varaždin Millennium

Rotary Club Varaždin 1181

Izvješća o humanitarnim akcijama - studeni 2016.

Ludbreško sunce

Moto Klub Sjeverozapad

New century Lions Club Varaždin Millennium-1

New Century Lions Club Varaždin Millennium-2

Rotary Club Varaždin 1181

Rotary Club Varaždin Jug

Godišnja izvješća o humanitarnim akcijama u 2015. i 2016.

Društvo "Naša djeca"

New Century Lions Club Varaždin Millennium

Udruga "Sunce"

Zaklada za pomoć djeci "Vita"

Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji
Služba za društvene djelatnosti
42000 Varaždin
Stanka Vraza 4          
Tel.:  042/394204
E-mail:  prosvjeta@uduvz.hr

 


©2012 URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI | Odjel za informatičke i pomoćno-tehničke poslove