REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Područje odgoja i obrazovanja


I. DJEČJI VRTIĆI

II. OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ISPRAVAK, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 I 152/14 i 7/17) i drugih propisa Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i druge stručne poslove, kako slijedi:

  1. provodi nadzor nad zakonitošću rada i općih akata školske ustanove,
  2. vodi evidenciju o potrebama i prestanku potreba za radnicima školskih ustanova te radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena u skladu s njihovom kvalifikacijom predlaže zasnivanje radnih odnosa sa školskim ustanovama koje su prijavile odgovarajuću potrebu,
  3. donosi odluku o raspuštanju školskog odbora i imenovanju povjerenstva koje privremeno zamjenjuje školski odbor kada školski odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga ili se ne može konstituirati,
  4. provodi postupak i izdaje rješenja o prijevremenom upisu ili odgodi upisa u prvi razred osnovne škole ili privremenoj odgodi školovanja te o primjerenom obliku školovanja za učenike s teškoćama u razvoju,
  5. određuje školu u kojoj dijete nastavlja školovanje kod izrečene pedagoške mjere preseljenja u drugu školu,
  6. izdaje obavezni prekršajni nalog protiv roditelja odnosno staratelja zbog toga što se ne brinu da njihovo dijete redovito izvršava školske obveze, odnosno da redovito pohađa obvezni dio programa kao i ostale oblike odgojno - obrazovnog rada,
  7. donosi plan upisa djece u osnovnu školu na temelju upisnih područja,  to su prostorna područja s kojih se učenici upisuju u određenu osnovnu školu na temelju prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta,
  8. donosi odluku o utvrđivanju broja razrednih odjela u osnovnoj školi,
  9. prati provedbu uputa i kriterija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u svrhu planiranja upisa u srednje škole, pruža stručnu pomoć u rješavanju eventualnih spornih pitanja među sudionicima planiranja i usklađivanja planova upisa te dostavlja Ministarstvu mišljenje glede prijedloga upisa, izvorne prijedloge škole i očitovanje upravnog odjela u županiji.

Obrasci:

Zahtjev za upis u drugu školu
Utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika:
  Obrazac 1. - Mišljenje stručnog povjerenstva ureda o primjerenom programu obrazovanja djeteta/učenika
  Obrazac 2. - Odluka o imenovanju predsjednika i članova Stručnog povjerenstva Ureda
  Obrazac 3. - Mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva škole prije upisa u 1. razred osnovne škole
  Obrazac 4.a - Mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva škole o psihofizičkom stanju djeteta (za osnovnu školu)
  Obrazac 4.b - Mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva škole o psihofizičkom stanju djeteta (za srednju školu)
  Obrazac 5. - Mišljenje o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta za upis u 1. razred osnovne škole
  Obrazac 6. - Zahtjev za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika
  Obrazac 7. - Mišljenje Stručnog povjerenstva Ureda o psihofizičkom stanju djeteta/učenika
  Obrazac 8.a - Mišljenje Stručnog povjerenstva škole o djetetu/učeniku koji ne zna ili nedovljno zna hrvatski jezik (za osnovnu školu)
  Obrazac 8.b - Mišljenje Nastavničkog vijeća o učeniku koji ne zna ili nedovljno zna hrvatski jezik (za srednju školu)
  Obrazac 9. - Mišljenje Stručnog povjerenstva Ureda o djetetu/učeniku koji ne zna ili nedovljno zna hrvatski jezik
  Obrazac 10. - Potvrda o završenome programu pripremne nastave hrvatskoga jezika
   
Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici:
  Obrazac 1 - Zahtjev za uključivanje pomoćnika u nastavi / stručnoga komunikacijskog posrednika
  Obrazac 2 - Prijedlog stručnog povjerenstva ureda o funkcionalnim sposobnostima učenika i potrebi uključivanja/neuključivanja pomoćnika u nastavi / stručnoga komunikacijskog posrednika
  Obrazac 3 - Zahtjev za dobivanje prethodne suglasnosti
  Obrazac 4 - Dnevnik rada

Upisna područja

Plan upisa u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2019. / 2020.

III. OBRAZOVANJE ODRASLIH

 

©2006 URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI | Odjel za informatičke i tehničke poslove