REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Registracija udruga


Postupci registracije i upisa u Registar udruga te promjena statusnog stanja udruga vode se temeljem i u skladu sa odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14 ) te Pravilnika o obrascima i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” broj 4/15 ).

Služba donosi rješenja o:
• upisu udruge u Registar udruga,
• promjeni statusnog stanja udruge,
• prestanaku rada, odnosno djelovanja udruge,

te provodi:
• inspekcijski nadzor nad radom udruge,
• upis udruga u Registar udruga Republike Hrvatske,
• izdavanje izvadaka iz Registra udruga Republike Hrvatske.
©2006 URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI | Odjel za informatičke i tehničke poslove