REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Služba za zajedničke poslove

obavlja upravne i stručne poslove za potrebe Ureda, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka primalaca i stvaralaca akata na području županije te opće, informatičke, planske, financijske i računovodstvene poslove, poslove javne nabave, poslove financijske kontrole i upravljanja, administrativne i pomoćno-tehničke poslove, poslove planiranja, razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima za potrebe Ureda kao i poslove informacijske sigurnosti i pristupa informacijama te administrativne i pomoćno-tehničke poslove za druga tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima temeljem posebnih sporazuma. Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz djelokruga  Službe s obzirom na nadležnost rješavanja, ustrojene su slijedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:


1. Odjel za ljudske potencijale i poslove pisarnice
2. Odjel za računovodstveno-financijske poslove i javnu nabavu
3. Odjel za informatičke i pomoćno-tehničke poslove 

Sjedište Službe: Stanka Vraza 4, Varaždin
Tel.:042 394 105
Fax:042 394 287
e-mail:zajednicki.poslovi@uduvz.hr

Radno vrijeme: od 7:00 -15:00 sati, dnevni odmor 10:30 – 11:00 sati


VODITELJICA SLUŽBE: ZDENKA BAYER, dipl. oecc.
Tel: 042/394-105
Fax: 042/211-287
E-mail: zajednicki.poslovi@uduvz.hr

 

 

 

Odjel za ljudske potencijale i poslove pisarnice

obavlja poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka primalaca i stvaralaca akata na području županije, upravne i stručne poslove planiranja, razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima za potrebe Ureda te poslove pisarnice i arhive za potrebe službi Ureda.

 


VODITELJICA ODJELA: MARIJA ŠINKO, upr. pravnik
Tel: 042/ 394-102
Fax: 042/394-287
E-mail: kadrovska@uduvz.hr

 

 

Odjel za računovodstveno - financijske poslove i javnu nabavu

obavlja računovodstvene poslove, poslove financijskog knjigovodstva, planiranje proračuna, kontrolu izvršavanja proračuna, likvidaturu, obračun plaće, vođenje analitičkih evidencija i pomoćnih knjiga, izvještavanja, poslove javne nabave i poslove aktivnosti unutar procesa financijskog upravljanja i kontrola.


VODITELJICA ODJELA: (nije raspoređeno)
Tel: 042/ 394-105
Fax: 042/394-287
E-mail: racunovodstvo@uduvz.hr ,
javna.nabava@uduvz.hr

Odjel za informatičke i tehničke poslove

obavlja informatičke, održavanje i konfiguriranje računalnih sustava i mreže, tehničke i pomoćne poslove koji se odnose na održavanje informacijskog i telekomunikacijskog sustava Ureda, održavanje poslovnih zgrada, službenih vozila, postrojenja, instalacija i drugog inventara koje koristi Ured te u tu svrhu obavlja poslove planiranja i dobave roba, radova i usluga i poslove informacijske sigurnosti.


VODITELJ ODJELA: MLADEN LUKAVEČKI, dipl oecc.
Tel: 042/ 394-110
Fax: 042/312-065
Email: informatika@uduvz.hr

 


 

©2005. URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI | Odjel za informatičke i tehničke poslove