REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata


Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82//01 i 103/03) utvrdena je posebna zaštita ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata, sudionika II. svjetskog rata i članova njihovih obitelji.

Prava utvrdena ovim Zakonom mogu ostvariti i koristiti državljani Republike Hrvatske, po osnovi oštećenja organizma, gubitka člana obitelji i po osnovi materijalne potrebe korisnika, a postupak za ostvarivanje prava pokreće se po zahtjevu stranke.

I. Osobe sa oštećenjem organizma zbog ranjavanja, povrede ili ozljede zadobijeno u sastavu vojnih postrojbi, odnosno civilne osobe zbog ranjavanja od zaostalog ratnog materijala mogu ostvariti:

1. Pravo na osobnu invalidninu, ortopedski dodatak i dodatak za tuđu pomoć i njegu, prema ocjeni postotka oštećenja Liječničkog povjerenstva za pregled osoba obuhvaćenih ovim Zakonom.

Uz zahtjev potrebno je priložiti:
• domovnicu,
• rodni list,
• uvjerenje o prebivalištu Policijske uprave,
• pisana dokazna sredstva o vremenu i okolnostima stradavanja - potvrdu nadležne vojne jedinice/ustanove ili medicinsku dokumentaciju o liječenju neposredno nakon stradavanja, a najkasnije do 15. svibnja 1946. godine,
• novu medicinsku dokumentaciju o sadašnjem zdravstvenom stanju, kao posljedice stradavanja,
• potvrdu HZZMIO da nije korisnik dodatka za isto tjelesno oštećenje.

2. Pravo na pripomoć u kući

Uz zahtjev potrebno je priložiti:
• obradu liječnika opće prakse iz koje mora biti vidljivo da se radi o osobi, koja je u svakodnevnim potrebama ovisna o pomoći druge osobe,
• uvjerenje Centra za socijalnu skrb da osoba nije korisnik dodatka za pomoć i njegu druge osobe.

OBRASCI:

Zahtjev za priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida

 

II. članovi obitelji poginulih, umrlih ili nestalih mogu ostvariti pravo na:

1. Pravo na obiteljsku invalidninu

Uz zahtjev potrebno je priložiti:
• pisani dokaz o okolnostima smrtnog stradavanja, odnosno za nestale osobe dokaz da su proglašeni umrlim, te da su u trenutku nestanka pripadali vojnoj postrojbi,
• domovnicu,
• rodni list.

2. Pripomoć u kući

Uz zahtjev potrebno je priložiti:
• obradu liječnika opće prakse iz koje je vidljivo da se radi o osobi kojoj je neophodna pomoć druge osobe u svakodnevnom životu,
• uvjerenje da nije korisnik tude pomoći i njege pri Centru za socijalnu skrb.

Uz navedena prava, korisnici temeljem navedenog Zakona mogu ostvariti još niz materijalnih i nematerijalnih prava ( napr. besplatne udžbenike za osobne korisnike ili za njihovu djecu, pravo na profesionalnu rehabilitaciju, pravo na prvenstvo pri smještaju u domove, pravo na besplatnu i povlaštenu vožnju itd.).

OBRASCI:

Zahtjev za priznavanje prava na obiteljsku invalidninu

Troškovi postupka:

Temeljem točke 12. članka 7. Zakona o upravnim pristojbama spisi i radnje u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi osobodeni su plaćanja upravnih pristojbi.

©2006 URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI | Odjel za informatičke i tehničke poslove